Úvod

Vyhledávání a současné výkopy a vyjímání předmětů z terénu pomocí detektoru kovů (bez dohledu profesionálního archeologa pověřeného organizací oprávněnou k provádění archeologických výzkumů, bez souhlasu s projektem průzkumu a bez souhlasu vlastníka či uživatele dotčeného pozemku) NENÍ LEGÁLNÍ !

Může dojít ke spáchání přestupku podle § 39 památkového zákona s pokutou až do výše 4 milionů Kč a také trestného činu zatajení věci podle § 219 trestního zákona, případně trestného činu poškození cizí věci podle § 228 trestního zákona.

Při neodborně prováděné prospekci s detektory kovů hrozí, že archeologické nálezy, jejich kulturně historická hodnota a souvislosti s nimi spojené nebudou vědecky rozpoznány a dojde k jejich poškození nebo zničení. Pro moderní archeologii nejsou jednotlivé předměty vytržené z nálezového kontextu a bez odpovídající dokumentace vědecky přínosné. Jejich nekontrolovaným vyzvednutím z terénu může dojít i ke ztrátě důležitých doprovodných informací (poloha, hloubka uložení, orientace, stopy obalu, přehlédnuté další části nálezu) nebo odhození jeho na pohled neatraktivních součástí.

Archeologickými nálezy jsou hmotné pozůstatky života a činnosti člověka, které jsou starší 70 let, neslouží již svému účelu a uchovaly se mimo prostředí současného života v zemi, na jejím povrchu, pod vodou nebo v hmotě stavby. Jsou majetkem kraje, resp. státu nebo obce.

Nelegální hledači rozkopávají cizí pozemky, způsobují škody na zasetých plodinách, poškozují pole, louky a lesy včetně chráněných území. Ničí archeologická naleziště, často dosud odborně nepoznaná, vykrádají i probíhající legální archeologické výzkumy. Hledají ve dne i v noci, užívají moderní techniku, jsou dobře organizováni ve skupinách. Nálezy shromažďují v nelegálních soukromých sbírkách, tím brání jejich odbornému výzkumu, zdokumentování a zpřístupnění veřejnosti, nebo s nimi obchodují na černém trhu a historické památky tak mizí v zahraničí. Pokud pro ně nejsou finančně či sběratelsky hodnotné, vyhodí je. Vykopávají, přemisťují a u sebe přechovávají vojenskou munici a zbraně. Kvůli vyznamenáním, odznakům či šperkům rozkopávají válečné hroby a rabují pietní místa historických bojišť. Kulturní dědictví přichází nenávratně a bez odpovídající dokumentace o artefakty, které mohou obohatit dějiny naší země.

Více o dopadu působení detektorářů na movité archeologické dědictví.

Setkáte-li se s hledačem v terénu, nesnažte se s ním komunikovat. Může být arogantní a agresivní. Může o sobě tvrdit, že je amatérským archeologem, zákon však nedovoluje provádět tuto činnost bez specifického oprávnění. Může se vymlouvat, že hledá předměty pocházející z doby nedávné, například z druhé světové války, ale i ty jsou archeologickým nálezem. Může se odvolávat na povolení od muzea či archeologa a spolupráci s ním, musí však prokázat, že se na daném místě a v dané době účastní legálního výzkumu prováděného podle stanovených pravidel. Může se dovolávat členství ve sdružení či spolku hledačů, registrovaném ministerstvem vnitra, což ovšem nezakládá právo provádět archeologické výzkumy.
Legálně lze detektor kovů využít při hledání ztraceného vlastního majetku (klíče, šperk). Takové vysvětlení lze však považovat za pouhou výmluvu v momentě, kdy hledač používá zároveň rýč, lopatku nebo podobný nástroj. Stejně tak ten, kdo hledá například klíče, nemá žádný důvod sbírat cokoliv jiného nebo kopat do země.

Raději proto ihned volejte státní nebo obecní policii. Uveďte, že jste svědky možného porušení zákona a že hrozí spáchání trestného činu resp. přestupku. Pokuste se činnost hledače dokumentovat fotografiemi či videem včetně například jeho vozidla. Pokud můžete, zajistěte pro policii i další typy důkazů, například fotografie výkopů a jejich zaměření pomocí GPS. Když to okolnosti dovolí, setrvejte na místě až do příjezdu policie a poskytněte jí svoje svědectví. Jestliže přivolaní policisté nemají zkušenosti s tímto druhem nelegální činnosti, trvejte na pořízení dokumentace poškozených nalezišť a případných zanechaných stop. Pokud se podaří hledače na místě zadržet, požadujte provedení fotodokumentace vybavení hledače a nalezených předmětů (které by policie měla hledači odebrat, mimo jiné k provedení odborné expertízy).
Jestliže policisté čin bagatelizují nebo nabydete dojmu, že věc nehodlají adekvátně řešit, trvejte na zavolání dosahového státního zástupce místně příslušného okresního státního zastupitelství.
Policii poskytněte odkaz na tyto webové stránky, kde najde potřebné informace v případě pochybností o nelegální činnosti.

V krajním případě můžete sami provést tzv. občanské zadržení (podle § 14 občanského zákoníku) a neprodleně zavolat policii.

Pokud policie odmítne přijmout vaše oznámení, sdělte to Inspekci Policie ČR – nepřetržitá služba telefon: 974 839 734, e-mail: ipcr.operacni@mvcr.cz. Při osobním jednání s policistou je vhodné si poznamenat jeho osobní číslo (které má na uniformě).

Významně pomůžete při ochraně kulturního dědictví České republiky.

nighthawk