Úmluva o trestných činech

ÚMLUVA O TRESTNÝCH ČINECH PROTI KULTURNÍM STATKŮM

Rada Evropy v květnu 2017 přijala novou Úmluvu o trestných činech proti kulturním statkům a na 127. zasedání Výboru ministrů Rady Evropy v Nikósii (kde bylo mj. zahájeno české předsednictví) vyzvala k její ratifikaci (dosud přijata Arménií, Kyprem, Řeckem, Itálií, Portugalskem, San Marinem, Slovinskem a Ukrajinou, ratifikována Kyprem). Úmluva má za cíl předcházet ničení kulturních statků a nedovolenému obchodování s nimi a podporovat mezinárodní spolupráci v boji proti těmto zločinům, ohrožujícím světové kulturní dědictví.

Dle vyjádření Ministerstva spravedlnosti ČR tento úřad připravuje poklady nezbytné k podpisu této Úmluvy a její následné ratifikaci. Je tak činěno v součinnosti s dalšími relevantními ústředními orgány státní správy, například Ministerstvem kultury ČR. Podpis Úmluvy je možný až po schválení vládou, k ratifikaci Úmluvy prezidentem ČR je nutný předchozí souhlas Parlamentu ČR. Datum podpisu Úmluvy a následné ratifikace pak bude záviset na rychlosti projednání Úmluvy v Parlamentu ČR, a na to navazujícím postupu prezidenta ČR.

Členské státy Rady Evropy a další signatáři této úmluvy, s obavami, že trestné činy proti kulturním statkům narůstají a vedou k ničení světového kulturního dědictví, a vzhledem k tomu, že nezákonně vykopané a nelegálně vyvážené nebo dovážené kulturní statky se stále častěji prodávají prostřednictvím obchodů se starožitnostmi nebo dražebních domů a prostřednictvím internetu, a že do obchodování s kulturními statky je zapojen organizovaný zločin,

se dohodli takto (výběr ustanovení):

Účelem úmluvy je stanovit odpovídající kategorie trestných činů, posílit prevenci kriminality a reakci trestního soudnictví, podporovat národní a mezinárodní spolupráci v boji proti trestným činům spojeným s kulturními statky.

Pojmem „kulturní statky“ se rozumí movité památky, které byly kterýmkoli státem z důvodů náboženských nebo světských označeny za významné pro archeologii, prehistorii, historii, literaturu, umění nebo vědu a které patří do těchto kategorií:

 • vzácné sbírky nebo vzorky zoologické, botanické, mineralogické, anatomické a paleontologické,
 • statky týkající se dějin, včetně historie vědy a techniky, vojenské a sociální historie, života významných představitelů národa, myslitelů, vědců, umělců a událostí národního významu,
 • archeologické vykopávky (prováděné oprávněně i nelegálně) a archeologické nálezy,
 • zlomky oddělené od uměleckých a historických památek a zlomky z archeologických nalezišť,
 • starožitnosti starší než sto let, jako jsou mince, ryté pečeti, písemnosti.

Pojmem kulturní statky se rozumí nemovité památky:

 • skupiny budov, pozemky nebo struktury jakéhokoli jiného druhu, ať už leží na zemi nebo pod vodou, které jsou definovány jako významné pro archeologii, prehistorii, etnologii, historii, umění či vědu nebo uvedené v Úmluvě UNESCO z roku 1972 o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví.

Smluvní strany zajistí, aby se trestný čin krádeže uplatňoval i na movité kulturní statky.

Smluvní strany zajistí, že následující jednání bude trestným činem, pokud je spácháno úmyslně:

 • vykopávky na povrchu nebo pod vodou za účelem nalezení a odejmutí kulturních statků bez povolení vyžadovaného právními předpisy státu,
 • přemístění a držení movitých kulturních statků vykopaných bez povolení,
 • nezákonné držení movitých kulturních statků vykopaných v souladu s povolením.

Smluvní strany zajistí, aby trestným činem byl úmyslný dovoz movitého kulturního statku, který byl ukraden v jiném státě, vykopán nebo jinak nelegálně získán a vyvezen v rozporu s právem státu jeho původu.

Smluvní strany zajistí, aby trestným činem byl úmyslný vývoz movitých kulturních statků, pokud je vývoz zakázán nebo prováděn bez povolení podle jejich vnitrostátního práva.

Smluvní strany zajistí, aby nabytí movitého kulturního statku, který byl odcizen nebo vykopán, dovezen či vyvezen, bylo trestným činem, pokud příslušná osoba o takovém nezákonném původu věděla. Smluvní strany zváží přijetí nezbytných opatření, která zajistí, aby toto jednání bylo trestným činem také v případě osoby, která měla vědět o protiprávním původu kulturních statků svou pozorností při získávání kulturních statků.

Smluvní strany zajistí, aby uvedení movitého kulturního majetku na trh, který byl odcizen nebo vykopán, dovezen či vyvezen, bylo trestným činem, pokud příslušná osoba o takovém nezákonném původu věděla. Smluvní strany zváží přijetí nezbytných opatření, která zajistí, aby toto jednání bylo trestným činem také v případě osoby, která měla vědět o protiprávním původu kulturních statků svou pozorností při uvádění kulturních statků na trh.

Smluvní strany zajistí, aby předložení nepravdivých dokumentů a padělání dokumentů týkajících se movitých kulturních statků, bylo trestným činem.

Smluvní strany zajistí, že trestným činem, pokud je spáchán úmyslně, bude nezákonné zničení nebo poškození movitého nebo nemovitého kulturního statku bez ohledu na vlastnictví tohoto statku.

Smluvní strany zajistí, aby úmyslné napomáhání ke spáchání trestného činu bylo také trestným činem.

Smluvní strany zajistí, aby trestným činem byl i úmyslný pokus o spáchání některého z trestných činů proti kulturním statkům.

Smluvní strany zajistí, aby právnické osoby byly odpovědné za trestné činy uvedené v této úmluvě, jestliže jsou spáchány ve prospěch fyzické osoby jednající samostatně nebo jako součást orgánu právnické osoby, která má vedoucí postavení v rámci této právnické osoby na základě pravomoci zastupovat právnickou osobu, přijímat rozhodnutí jménem této právnické osoby nebo oprávnění k výkonu kontroly v rámci této právnické osoby.

Smluvní strany zajistí, aby právnická osoba byla odpovědná i tehdy, pokud nedostatek dozoru nebo kontroly fyzickou osobou uvedenou v předchozí větě umožnil spáchání trestného činu uvedeného v této úmluvě ve prospěch této právnické osoby fyzickou osobou jednající v její působnosti.

Smluvní strany zajistí, aby trestné činy uvedené v této úmluvě, pokud jsou spáchány fyzickými osobami, byly trestány účinnými, přiměřenými a odrazujícími sankcemi, které berou v úvahu závažnost trestného činu, včetně trestu zbavení svobody.

Smluvní strany zajistí, aby odpovědné právnické osoby podléhaly účinným, přiměřeným a odrazujícím sankcím, kromě peněžních a trestních také dočasné nebo trvalé diskvalifikaci z výkonu činnosti, vyloučení z nároku na veřejnou finanční podporu, vzetí pod soudní dohled nebo trvalé likvidaci právnické osoby.

Smluvní strany přijmou nezbytná legislativní a jiná opatření, která umožní zabavení a konfiskaci nástrojů sloužících ke spáchání trestných činů uvedených v této úmluvě, výnosů z těchto trestných činů nebo majetku, jehož hodnota odpovídá takovýmto výnosům.

Smluvní strany zajistí, aby byly při určování sankcí brány v úvahu následující přitěžující okolnosti:

 • trestný čin byl spáchán osobou, která zneužila svěřené důvěry,
 • trestný čin byl spáchán veřejným činitelem pověřeným ochranou kulturních statků, pokud se úmyslně zdržel řádného plnění svých povinností s cílem získat neoprávněnou výhodu,
 • trestný čin byl spáchán organizovaně nebo opakovaně.

Smluvní strany:

 • zváží přijetí legislativních a jiných opatření, která zajistí, aby osoby, orgány nebo služby pověřené vyšetřováním byly specializovány v oblasti boje proti obchodování s kulturními statky nebo aby byly pro tento účel vyškoleny,
 • zřídí ústřední orgán nebo zmocní stávající orgány ke sledování podezřelých obchodů nebo prodejů na internetu,
 • budou propagovat kampaně zaměřené na zvyšování povědomí široké veřejnosti o ochraně kulturních statků a nebezpečích, které představují zločiny proti němu,
 • zajistí, aby muzea a podobné instituce, jejichž akviziční politika je pod státní kontrolou, nezískávala kulturní statky nelegálního původu a aby poskytovala informace a školení příslušným úředníkům o prevenci a boji proti trestným činům spojeným s kulturními statky,
 • budou přesvědčovat muzea a podobné instituce, jejichž akviziční politika nespadá pod státní kontrolu, o dodržování etických pravidel týkajících se akviziční činnosti a oznamovat orgánům činným v trestním řízení podezření z nezákonného obchodování s kulturními statky,
 • budou podporovat poskytovatele internetových služeb a internetové prodejce, aby spolupracovali při předcházení obchodování s kulturními statky,
 • zlepší šíření informací týkajících se kulturních statků, které byly předmětem trestného činu s cílem zabránit obchodování s těmito kulturními statky,
 • budou spolupracovat na mezinárodní úrovni, podporovat konzultace a výměnu informací, přispívat k mezinárodnímu shromažďování údajů o obchodování s movitými kulturními statky sdílením nebo propojením vnitrostátních databází kulturních statků, které byly předmětem trestného činu vymezeného touto úmluvou.