Spolupráce

LEGÁLNÍ SPOLUPRÁCE S DETEKTORÁŘI

I přes čtvrt století probíhající devastaci archeologického dědictví ještě není vše ztraceno. Za podmínky, že rozhodující činitelé, archeologové a muzea, se začnou chovat zodpovědně ke kulturnímu dědictví, uvědomí si svou vůdčí roli v úsilí o zastavení ničení archeologických památek a budou respektovat a vymáhat platná legislativní pravidla a etické zásady.

Muzea a archeologové proto:

 1. Všechny dosavadní spolupracovníky z řad detektorářů seznámí se skutečností, že provádění prospekce a přijímání nálezů získaných pomocí detektoru kovů mimo legální kontrolované archeologické výzkumy je nezákonné a není v souladu s etickým chováním muzea a jeho zaměstnanců. Poučí je o následcích vyplývajících z pokračování nelegální činnosti. Ukončí veškeré psané i nepsané dohody o spolupráci (které nejsou v souladu s právem).
  Bude-li na obou stranách vůle k pokračování spolupráce v rámci bezpodmínečného dodržování platných pravidel, vypracují a ke schválení řídícímu orgánu předloží zvláštní předpis pro práci s dobrovolníky v duchu Profesního etického kodexu pro muzea a v souladu s dalšími oborovými normami a legislativou.
 2. Základem takového předpisu bude ustanovení o spolupráci s majiteli detektorů kovů pouze a výhradně v rámci řádných archeologických výzkumů, zejména výzkumů záchranných nebo badatelských, výjimečně i v podobě preventivní prospekce ohroženého území s detektorem kovů (na pravidelně oraných plochách), za podmínky, že „oprávněný“ archeolog (na základě platné dohody o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů) předem předloží projekt výzkumu (a dostane od Archeologického ústavu v Praze či Brně souhlas s jeho provedením spolu se souhlasem vlastníka pozemku, na němž se má výzkum provést).
 3. Součástí předpisu bude výzva k bezpodmínečnému odevzdání nelegálně vytvořených soukromých sbírek detektorářů do příslušného muzea (amnestie) resp. předložení čestného prohlášení o neexistenci takové sbírky. Bez splnění této podmínky nelze s detektoráři nadále spolupracovat na základě vzájemné důvěry.
 4. Předpisem bude stanovena i povinnost mlčenlivosti detektorářů (zejména na internetu) o nálezech získaných ve spolupráci s muzeem v rámci legálních výzkumů, do doby, než budou výsledky výzkumů zpracovány a publikovány (minimálně odevzdáním nálezové zprávy).
 5. S předpisem, schváleným řídícím orgánem muzea, detektoráře seznámí a vyzvou je k jeho akceptaci, což detektoráři stvrdí svým podpisem.
 6. Nově příchozího detektoráře poučí o případné nelegálnosti jeho počínání a sankcích, které jemu, i archeologovi a muzeu, hrozí. O tomto poučení sepíší protokol, spolu s uvedením osobních údajů detektoráře, okolností nálezu, popisem nálezu a jeho dokumentací. Nález přinesený detektorářem musí být ihned odevzdán. Na odevzdání nálezu se pohlíží jako na polehčující okolnost, detektorář nebude navrhnut k poskytnutí odměny, tedy neobdrží nálezné, ale naproti tomu nebude oznámen jeho přestupek úřadům případně nebude podáno trestní oznámení. Detektoráři může být nabídnuta možnost spolupráce za výše popsaných pravidel. Pokud bude zjištěno, že detektorář pokračuje v nelegální činnosti, musí být podáno oznámení o spáchání přestupku či trestného činu úřadům.
  Jestliže detektorář odmítne sdělit odpovídající informace nebo nález odevzdat, je nezbytné zavolat policii (případně provést tzv. občanské zadržení podle § 14 občanského zákoníku), mimo jiné proto, aby bylo vynuceno zjištění skutečného místa a celkového obsahu nálezu a případné prověření osoby detektoráře, zdali neprovádí nelegální činnost soustavně a nevytváří např. soukromou sbírku ze zatajených předmětů.
  Pokud to nebude v dané situaci možné, musí být alespoň zaznamenána totožnost detektoráře a zjištěné okolnosti nálezu, a neprodleně podáno oznámení o spáchání přestupku či trestného činu úřadům.
 7. Budou evidovat případy nelegálního užití detektorů kovů a zároveň poskytnou informace všem ostatním archeologickým pracovištím o nezákonných vykopávkách a osobách detektorářů.
 8. Při publikování, medializaci a vystavování artefaktů pocházejících z nekontrolovaných nálezů vždy zdůrazní nelegálnost jejich původu a počínání nálezce, i přesto, že byly muzeu odevzdány dobrovolně.
 9. V případech výjimečných nálezů (např. tzv. pokladů) učiněných nelegálně, tzn. objevených detektorem kovů mimo řádné archeologické výzkumy a nikoliv náhodně, jak stanovuje zákon, nebudou krajskému úřadu navrhovat nálezce k přiznání odměny ani k náhradě nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s nálezem.
 10. Budou aktivně provádět soustavnou osvětu v místních médiích o legislativě a archeologické kriminalitě, osvětu mezi policisty, strážci přírody, zastupiteli obcí i občany–vlastníky pozemků na územích s archeologickými nálezy, pořádáním přednášek či vycházek o místních archeologických památkách, o jejich ochraně i o metodách legálního archeologického výzkumu.