Nový památkový zákon

Z NÁVRHU NOVÉHO ZÁKONA O OCHRANĚ PAMÁTKOVÉHO FONDU
připravovaného v letech 2011–2017

Prohlášení Archeologického ústavu AV ČR k návrhu zákona
Důvodová zpráva k návrhu zákona
Zápisy z jednání odborného týmu ve věci přípravy zákona

Památkovým fondem je soubor kulturních památek, národních kulturních památek, památkových rezervací, památkových zón a archeologických nálezů, který vykazuje kulturní, historické, archeologické, společenské, estetické, vědecké, architektonické, urbanistické, umělecké, uměleckořemeslné, řemeslné, technické nebo krajinné hodnoty anebo hodnoty, které se váží k významným osobnostem, událostem či společenskému životu.

Archeologickým nálezem je významný hmotný pozůstatek života a činnosti člověka, který je starší 70 let, neslouží již svému účelu a uchoval se mimo prostředí současného života v zemi, na jejím povrchu, pod vodou nebo v hmotě stavby.

metal-detecting-prohibitedArcheologickým výzkumem je souhrn specializovaných výzkumných, průzkumných a jiných odborných činností zajišťujících vědecké poznání, cílené vyhledávání, záchranu, uchování a dokumentaci archeologických nálezů a vyhodnocení jejich kulturního významu; archeologický výzkum sestává z přípravy, terénních prací, činnosti zahrnující ošetření, uložení, evidenci a vyhodnocení získaných archeologických nálezů, vyhotovení nálezové zprávy o archeologickém výzkumu a jejího předání k archivaci.

Archeologický výzkum mohou provádět fyzická nebo právnická osoba s povolením ministerstva k provádění archeologického výzkumu (dále jen „archeologická osoba“).

Krajský úřad může opatřením obecné povahy vymezit území, na nichž se nevyskytují nebo se nemohou odůvodněně vyskytovat archeologické nálezy („území s vyloučeným výskytem archeologických nálezů“).

Badatelský archeologický výzkum

Badatelský archeologický výzkum je výzkum, který je dán mimořádně závažnými důvody na vědeckém poznání archeologických nálezů jako součásti archeologického dědictví, vyžádá si provedení vykopávek nebo použití obdobných destruktivních metod archeologického výzkumu, a není vyvolán prováděním práce na kulturní památce, práce v památkovém území nebo práce v ochranném památkovém pásmu ani prováděním stavby, přístavby, terénní úpravy, vodního díla nebo jeho změny, otvírky, přípravy a dobývání výhradních ložisek.

Badatelský archeologický výzkum může archeologická osoba provést jen na základě předchozího povolení ministerstva kultury; účastníkem řízení o udělení povolení je i vlastník nemovité věci, na níž se má badatelský archeologický výzkum provádět.

Povolení k provedení badatelského archeologického výzkumu udělí ministerstvo na základě žádosti archeologické osoby. K žádosti přiloží archeologická osoba projekt badatelského archeologického výzkumu a písemnou dohodu o provedení badatelského archeologického výzkumu uzavřenou s vlastníkem nemovité věci, na níž se má badatelský archeologický výzkum provádět.

Při rozhodování o udělení povolení k provedení badatelského archeologického výzkumu si ministerstvo vyžádá vyjádření Archeologické rady.

Záchranný archeologický výzkum

Záchranný archeologický výzkum se provádí, je-li ohroženo zachování archeologického dědictví a poznatků o něm prací na kulturní památce, prací v památkovém území, prací v ochranném památkovém pásmu a dále prováděním stavby, přístavby, terénní úpravy, vodního díla nebo jeho změny, otvírky, přípravy a dobývání výhradních ložisek, které nemají být provedeny na kulturní památce, v památkovém území nebo v ochranném památkovém pásmu.

Náhodný archeologický nález

Vyhledávat archeologické nálezy lze pouze v rámci archeologického výzkumu (viz důvodová zpráva k návrhu zákona).

Archeologický nález, který nebyl učiněn při provádění archeologického výzkumu (náhodný archeologický nález), je nálezce nebo osoba odpovědná za provádění činnosti, při níž byl náhodný archeologický nález učiněn, povinen oznámit nejpozději druhý pracovní den poté, co byl nález učiněn nebo kdy se o nálezu dozvěděl, obci, na jejímž území byl náhodný archeologický nález učiněn. Obec písemně informuje do 3 pracovních dnů o náhodném archeologickém nálezu kraj.

Náhodný archeologický nález i místo nálezu musí být ponechány beze změny až do prohlídky, kterou provede archeologická osoba zřízená krajem. Prohlídka místa náhodného archeologického nálezu se musí uskutečnit nejpozději do 5 dnů ode dne předání oznámení. Archeologická osoba učiní na místě náhodného archeologického nálezu všechna opatření nezbytná pro okamžitou záchranu náhodného archeologického nálezu, zejména před jeho poškozením, zničením nebo odcizením.

Při nálezu střelné zbraně, střeliva, munice nebo výbušniny se postupuje podle zákona o střelných zbraních a střelivu.

Nálezné

Nálezce náhodného archeologického nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologického výzkumu, má právo na nálezné. Nálezné činí desetinu hodnoty náhodného archeologického nálezu určené na základě odborného posudku a poskytuje jej kraj.

Nálezce nemá nárok na nálezné, pokud porušil ustanovení, že vyhledávat archeologické nálezy lze pouze v rámci archeologického výzkumu.

Vlastnictví movitých archeologických nálezů

Movité archeologické nálezy jsou vlastnictvím kraje, v jehož územním obvodu byly učiněny, nejsou-li vlastnictvím České republiky nebo obce.

Předpoklady pro provádění archeologického výzkumu

Odbornou kvalifikací pro provádění archeologického výzkumu se rozumí dosažená kvalifikace, jíž je vysokoškolské vzdělání v akreditovaném magisterském studijním programuv oborech společenských věd se zaměřením na archeologii, a odborná praxe v oboru archeologie v délce nejméně 3 let od ukončení vysokoškolského studia. Splnění požadavku odborné praxe se dokládá dokladem o pracovním nebo jiném obdobném poměru k archeologickému ústavu, památkovému ústavu nebo k archeologické osobě s celkovým trváním uvedeného poměru po dobu nejméně 3 let.

K žádosti o udělení oprávnění k provádění archeologického výzkumu se přiloží seznam alespoň 3 nálezových zpráv o archeologických výzkumech, uložených u archeologického ústavu, na nichž se prokazatelně fyzická osoba podílela, a přehled publikační činnosti o archeologických výzkumech, na nichž se fyzická osoba prokazatelně podílela (publikační činnost nesmí být starší 5 let).

Přestupky

Každý je povinen počínat si tak, aby neohrozil zachování hodnot, pro které je památkové území chráněno jako památková rezervace nebo památková zóna (včetně archeologických památek). Za přestupek lze uložit fyzické osobě, právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě pokutu do 2 000 000 Kč.

Fyzická osoba, právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že provádí regulovanou činnost na úseku památkové péče bez povolení ministerstva (regulovanou činností na úseku památkové péče je provádění archeologického výzkumu). Za přestupek lze uložit pokutu do 2 000 000 Kč.

Fyzická osoba, právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nesplní oznamovací povinnost nebo neponechá místo náhodného archeologického nálezu beze změny až do prohlídky. Za tento přestupek lze uložit fyzické osobě, právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě pokutu do 500 000 Kč. Byl-li přestupek spáchán opakovaně, lze uložit pokutu do dvojnásobku horní hranice sazby pokuty.


Fyzická osoba nebo právnická osoba se jako archeologická osoba nebo jako dočasná archeologická osoba dopustí přestupku tím, že:

  • provede badatelský archeologický výzkum bez povolení,
  • nesplní oznamovací povinnost (zahájení archeologického výzkum, ukončení terénní části archeologického výzkumu, oznámení nálezu vojenského materiálu ministerstvu obrany)
  • neodevzdá ministerstvu průběžnou zprávu o výzkumu,
  • provede záchranný archeologický výzkum bez veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi stavebníkem a archeologickou osobou,
  • neodevzdá nálezovou zprávu o archeologickém výzkumu,
  • nesplní povinnost stanovenou v nařízení kraje (úprava požadavků na zpracování movitých archeologických nálezů a dokumentace k nim a způsob jejich předání kraji – základní způsob ošetření movitých archeologických nálezů, způsob jejich evidence, obsahové náležitosti dokumentace o předávaných movitých archeologických nálezech, lhůty pro předání informací o movitých archeologických nálezech, lhůty pro předání movitých archeologických nálezů, územní obvody pro předávání movitých archeologických nálezů),
  • poškodí při provádění archeologického výzkumu archeologické dědictví,
  • zničí nebo ztratí archeologický nález.

Za tyto přestupky lze uložit pokutu od 50 000 Kč do 5 000 000 Kč. Spolu s pokutou lze uložit zákaz činnosti. Byl-li přestupek spáchán opakovaně, lze uložit pokutu do dvojnásobku horní hranice sazby pokuty.