Obchodování

PRODEJ A VÝVOZ PŘEDMĚTŮ KULTURNÍ HODNOTY

Zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje:

Předměty kulturní hodnoty lze vyvézt z území České republiky, pouze jsou-li doloženy osvědčením k vývozu.

Osvědčení vydávají, na základě žádosti podané fyzickou nebo právnickou osobou, která je vlastníkem předmětu kulturní hodnoty z oboru archeologie a numismatiky: Národní muzeum, Moravské zemské muzeum v Brně, Slezské zemské muzeum.ilustrační obrázek

Předměty kulturní hodnoty z oboru archeologie … nabízené k prodeji musí být předem opatřeny osvědčením k trvalému vývozu; kupujícímu musí být spolu s předmětem kulturní hodnoty předáno i osvědčení.

Prodávající v žádosti o vydání osvědčení čestně prohlašuje, že předmět je jeho vlastnictvím a není mu nic známo o tom, že jde o předmět odcizený nebo hledaný.

Nabídkou k prodeji se rozumí i vystavení předmětů ve veřejných prodejních prostorách, na dražbách a sběratelských trzích.

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že vyváží nebo vyveze předmět kulturní hodnoty bez osvědčení, nebo při prodeji nabídne předmět kulturní hodnoty z oboru archeologie … bez osvědčení k trvalému vývozu.
Za přestupek lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč.

Dohled nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem provádí ministerstvo kultury a celní orgány.

MEZINÁRODNÍ ETICKÝ KODEX PRO OBCHODNÍKY S KULTURNÍMI STATKY

Kodex byl schválen 30. Generální konferencí UNESCO v listopadu 1999 (výběr ustanovení):

Lidé, kteří se na profesionální úrovni zabývají obchodem s kulturními statky, uznávají klíčovou úlohu, kterou toto obchodování tradičně sehrává v šíření kultury a v distribuci kulturních statků, zdrojů výchovy a inspirace všech národů, muzeím a soukromým sběratelům.
Berou na vědomí znepokojení, jenž bylo vyjádřeno všude na světě a týká se nezákonného obchodování s kradenými, nezákonně zcizenými kulturními statky, které pocházejí z nelegálních vykopávek a jsou nezákonně vyváženy, a akceptují, že se budou řídit níže uvedenými principy profesní praxe, které mají umožnit rozlišit kulturní statky pocházející z nezákonného obchodu od těch, které pocházejí ze zákonného obchodu; budou usilovat o to, aby ty první jmenované vyloučili ze svých pracovních aktivit.

Profesionální obchodníci s kulturními statky nebudou dovážet nebo vyvážet tyto statky nebo převádět vlastnictví, pokud mají rozumné důvody domnívat se, že daný statek byl ukraden, že byl nezákonně zcizen, že pochází z nelegálních vykopávek, nebo že byl nezákonně vyvezen.

Obchodník, jenž má rozumné důvody domnívat se, že nějaký předmět pochází z nelegálních vykopávek, nebo že byl nabyt nezákonným nebo nečestným způsobem z lokality povolených vykopávek nebo z nějaké památky, se nebude podílet na jakékoliv další transakci s tímto předmětem, ledaže by měl souhlas země, kde se nachází lokalita nebo památka.

Obchodníci s kulturními statky nebudou vystavovat, popisovat, přisuzovat, oceňovat nebo držet kulturní předmět s úmyslem podporovat nebo nezabránit jeho převodu nebo nezákonnému vývozu. Nebudou prodávajícího nebo jinou osobu nabízející tento předmět odkazovat na ty, kteří mohou tyto služby poskytnout.

Porušení tohoto etického kodexu je předmětem přísného šetření vedeného příslušným orgánem. Jakákoliv osoba poškozená nedodržením principů tohoto etického kodexu obchodníkem může podat žalobu k tomuto orgánu, který provede šetření.

Celý text Kodexu.